Effectieve Behandeling

Basisprincipes

Gezondheid is je grootste rijkdom

De meeste mensen onderschatten de waarde van hun gezondheid; zij komen er pas achter als ze hun gezondheid aan het verliezen zijn. In de achterliggende 50 jaar van onze zogenaamde “geciviliseerde maatschappij” hebben we geleerd te leven van ongezonde en kunstmatige voedingsstoffen oftewel “junk food”; gelijktijdig consumeren we grote hoeveelheden medicijnen en preparaten, die meer kwaad dan goed doen. Zij hebben het fundament gelegd voor het ontstaan van nieuwe ziekten in ons lichaam. Dit fenomeen is in opmars en treft niet alleen de gewone man, maar ook de medisch verantwoordelijken. Wij zijn slachtoffers geworden van allerhande ziekten. Tot op zekere hoogte kunnen we gelukkig zijn, dat we in deze moderne tijd de allernieuwste technologie ter beschikking hebben. Echter een vaststaande realiteit blijft, dat we nog steeds niet bij machte zijn, veel chronische ziekten afdoende en optimaal te bestrijden c.q. te genezen.

Veel chronische ziekten kunnen worden genezen door Naturopathie. Naturopathie of natuurgeneeswijze is een duidelijke filosofie, die is uitgerust met veelzijdige methoden om ziekten of kwalen te behandelen zonder medicijnen of chirurgie. Door het eten van de juiste voedingsstoffen, hydrotherapie (baden) en door gebruik te maken van de vijf basiselementen: zonneschijn, lucht, water, aarde en ether; kruiden poultices en oefeningen. Deze wetenschap en praktijk volgt nauwlettend fysische, biologische en psychologische wetten ten behoeve van het verkrijgen en onderhouden van een goede gezondheid en het genezen van lichamelijke kwalen. Kortom, Naturopathie stelt zich ten doel de lichaamseigen homeostatische mechanismen te stimuleren, ten einde de lichamelijke gezondheidsopbouw en zijn functies te herstellen.

Met Naturopathie kunnen patiënten worden genezen van hun aanhoudende pijnen en tegelijk werken aan het afbouwen van de reguliere medicijnen die zij lange tijd gebruikten. Ik heb het voorrecht gehad duizenden patiënten succesvol te kunnen behandelen die een bepaalde periode hebben geleden en allerlei medicaties ondergingen. Een simpele en logische therapie in combinatie met de juiste voeding, therapeutisch vasten, verschillende badkuren en hydrotherapieën heeft bewezen, dat patiënten met chronische en acute ziekten evenzeer binnen korte tijd of enkele weken kunnen worden genezen. Ik mocht vaststellen, dat met het herstel van hun gezondheid, hun zelfvertrouwen terugkeerde, en dat alles zonder allopatische medicijnen.

Ik ben geen tovenaar, heilige of een God. Hoe kon ik deze fantastische resultaten behalen? Het antwoord is eenvoudig, mijn patiënten volgden en accepteerden mijn behandeling in vol vertrouwen en onderschreven enthousiast de Naturopathie-filosofie en herstelden 100%. Nu leiden zij een erg gelukkig en gezond leven en zijn volledig overtuigd van de Naturopathische behandelingsinzichten.

Men kan beweren dat er een verborgen kracht of macht bestaat die leven mogelijk maakt; dat is de kracht van Moeder Natuur! Moeder Natuur heeft de uniek gave om leven te geven en te nemen. Begrensd hebben wij ook deze potentie in ons; ongelukkigerwijze misbruiken wij haar echter door ongezond te eten en aldus inviteren we, door verkeerde voedingsstoffen, ziekten in ons lichaam.

We denken dat wij de basisopleiding en –kennis voor bijna alles bezitten. Maar het belangrijkste dat we over het hoofd zien, is dat we niet weten hoe we een goede gezondheid in stand moeten houden. Mijn ervaring leert mij dat Naturopathie en haar principes (theorie en praktijk) de grondslag vormen waarop de gezondheidswetenschap kan bouwen. Juiste en succesvolle diagnoses kunnen de arts in staat stellen de patiënt verder te helpen. Ons lichaam is niet gemaakt van kunstmatig materiaal, maar is een geschenk van Moeder Natuur. In Naturopathie is de maag het voornaamste orgaan waar we goed voor moeten zorgen. Als de maag probleemloos functioneert, functioneert het hele lichamelijke gestel ook probleemloos.

Het belangrijkste concept van de gezondheidsfilosofie is geformuleerd door Hippocrates, de grondlegger van het beoefenen van de geneeskunst, “De Natuur Geneest”. Zowel de basis als de kern van het menselijk bestaan is de filosofie van Moeder Natuur. Mijn opgedane kennis en ervaring gedurende de afgelopen 40 jaar, plus mijn zelfstandige praktijkuitoefening op dit terrein gedurende 35 jaar hebben uitgewezen dat elk mens zich de kennis van gezondheidsbasisprincipes eigen moet kunnen maken. Ik bracht deze kennis onder de aandacht van veel senior doctoren, professoren en medische wetenschappers nadat ik opmerkelijke resultaten bij patiënten had geconstateerd. Zij zeiden op hun beurt: “Kumar, het is erg jammer dat mensen de waarde van deze wetenschap hebben verloochend en genegeerd”. Onze gezondheid is ons hoogste goed of bezit, maar het wordt een loden last doordat wij dit regelrecht negeren.

Als mensen bereid zijn Naturopathie te aanvaarden en zich hierin te bekwamen, zou dat hun van groot nut kunnen zijn. Het zou gemakkelijk zijn hun ziektebeelden te diagnosticeren zodat behandelingsmethoden succesvol en intensief op de fundamentele gebieden kunnen worden ingezet zoals: ziekte- (voor)geschiedenis van de patiënt, erfelijke karakteristieken, nu en in het verleden voorgeschreven medicaties, huidige gezondheidsproblemen etc., en het allerbelangrijkste; de voeding die zij gebruiken.

Er is nog een andere factor die niet buiten beschouwing mag worden gelaten; de motivatie om weer snel een gezond leven te leiden. Dit moet vanuit de patient zelf komen, uiteraard met de steun van de artsen, om zo de optimale zorgvoorwaarden voor terugkeer naar een goede gezondheid te scheppen.

Doorgaans kunnen we constateren dat gezondheidsproblemen ontstaan door verkeerde eetgewoonten. Het directe gevolg is: indigestie, gasvorming en constipatie. Vervolgens vormen zij toxines, slijm en andere ziekteverwekkende stoffen in het lichaam. Hier komt nog bij dat er altijd externe factoren aanwezig zijn zoals spanning en ons schadelijke en vervuilde leefmilieu. En alsof dit niet genoeg is, geraken we in een nog groter probleemgebied door ongezonde voeding te eten en sterke medicijnen te consumeren die nog meer toxines in het lichaam brengen en zo zijn al slechte conditie verslechteren.

Als we een bepaald apparaat of een auto kopen, ontvangen we een handleiding waarin staat hoe we ermee om moeten gaan en hoe we zijn capaciteit optimaal kunnen benutten. We volgen zorgvuldig de instructies, omdat we weten, als wij dat niet doen, we het geheel kunnen beschadigen. We weten ook hoe we ons huis moeten onderhouden, hoe we onze kleding en de auto moeten wassen, hoe we ons dagelijks moeten verzorgen, om goede cosmetica te kopen etc., en exorbitante bedragen te spenderen aan ons eigen schoonheidsideaal. Maar vragen we ons ooit wel eens af wat er zich binnenin ons lichaam afspeelt? Verzorgen wij onze binnenkant goed? Zijn we ons er werkelijk van bewust wat er binnen ons lichaam gebeurt?

Helaas moeten we hierop een negatief antwoord geven. We verzorgen de binnenkant van ons lichaam armzalig en onverschillig door de verkeerde voedingsstoffen te eten, te drinken en te roken, en van alles en nog wat te consumeren dat onze smaak en gevoelens bevredigt. Het is ons soms te veel moeite erover na te denken wat er in ons lichaam zal gebeuren wanneer we het zo misbruiken. Dit is de wortel voor alle ziekten. We moeten goed op ons voedingspatroon letten om een goede gezondheid in stand te houden, die op haar beurt automatisch zorg draagt voor mentale stabiliteit. Als de lichaamsweerstand laag is, is de kans groot dat iemand zijn mentale rust en evenwicht kan verliezen. En wanneer dat eenmaal verloren is, is ons lichaam niet in staat het geconsumeerde voedsel te verteren en dat leidt tot verlies van eetlust of “natuurlijke honger”. Wat houdt deze “natuurlijke honger” in? Waarom is die zo belangrijk?

Natuurlijke honger speelt een centrale rol bij het verwijderen van giftige stoffen en afvalstoffen uit ons lichaam en is behulpzaam bij het voorkomen van ziekten, die geducht kunnen huishouden. Als de maag van streek is, betekent dit dat het gehele systeem zich in disharmonie bevindt. De absolute redenen: we eten verkeerde voedingscombinaties, de momenten waarop we eten zijn onjuist of we eten wanneer we emotioneel zijn. Wanneer we eten, moeten lichaam en geest rustig en in een harmonieuze toestand zijn.

Het is interessant te signaleren dat we tegenwoordig allerhande soorten “junk food” eten in verkeerde combinaties, op verkeerde tijden en in grote porties. Ook als we ziek zijn, volharden we in het eten van verkeerde voeding. Daar voegen we dan voor een langere tijdsperiode nog eens grote doses allopatische medicijnen aan toe. Het lichaam heeft het inerte vermogen om deze substanties langzaam maar zeker op te nemen. Zo houdt het toxines in ons systeem vast. Door het grove misbruik dat plaatsvindt binnen ons lichaam wordt de energie, die is voorbestemd om te worden gebruikt door het lichaam voor de uitvoering van andere functies, nu aangewend om toxines en ziekten, gasvorming en indigestie op te bouwen en worden de ongewenste substanties aldus vele jaren in het lichaam vastgehouden. Dit disharmonieert de orgaanfuncties in ons lichaam, beschadigt de organen en veroorzaakt ten slotte enkele destructieve kwalen of ziekten.

Als men bereid zou zijn de Naturopathie-principes te volgen, zouden we niet alleen een goede kans hebben ziekten te voorkomen, maar ook chronische en acute ziekten in korte tijd te genezen. Zelfs als men medicijnen moet nemen, kunnen ze in kleine hoeveelheden voor een korte periode worden gebruikt. Veel ziekten kunnen succesvol worden genezen, indien de patiënt is gemotiveerd en voor 100% zijn energie laat leiden door en vertrouwen stelt in Naturopathie. Patiënten van wie de organen reeds zijn beschadigd zullen niet volledig herstellen, maar het is voor hen toch mogelijk een redelijk goede gezondheid te verkrijgen met behulp van een minimale medicatie. Naturopathie kan effectief hun leven verlengen zonder pijn en hun mentale evenwicht handhaven. Ik heb in mijn praktijk patiënten gehad, die leden aan destructieve kwalen met pijn en depressie. Hen was door hun arts meegedeeld dat zij nog slechts enkele weken te leven hadden. Zij consulteerden mij voor een Naturopathie behandeling en ik schreef hun een programma voor met de juiste voeding, kruiden en hydrotherapieën. Binnen enkele weken was hun pijn aanzienlijk gereduceerd en zodoende kon hun gezondheid worden gestabiliseerd en hun leven met enkele jaren worden verlengd zonder pijn, depressie en medicijnen. Op deze wijze heeft Naturopathie mij in staat gesteld honderden, in een vergevorderd ziektestadium verkerende, patiënten te behandelen met voor beide partijen, de patiënt zowel als mijzelf, bevredigende resultaten.

Ik ben niet tegen medicatie of operatie; indien het noodzakelijk is, moet zij worden toegepast voor een duidelijk omlijnde periode, maar niet een mensenleven lang worden volgehouden. Alleen patiënten die lijden aan orgaankwalen of erfelijke ziekten mogen voor een kortere of langere tijd medicijnen toegediend krijgen. Zelfs bij deze patiënten, onder de restrictie dat zij gezonde voeding gebruiken, kan de hoeveelheid medicijnen worden geminimaliseerd, terwijl bovendien de bijwerkingen worden teruggebracht. Het eten van positieve en gezonde voeding op een gematigd niveau zal de volgende vier voordelen opleveren:

 • Ziektepreventie;
 • Verwijdering van toxinen uit het lichaam;
 • Snel herstel;
 • Geen bijwerkingen of iets van dien aard.

Dr. Stephen Fulder, een medisch onderzoekswetenschapper, was overtuigd en informeerde de directeur van de Gemeentelijke Gezondheidsraad dat de voeding in ziekenhuizen moest verbeteren naar gezonde voeding. Hij geloofde dat door middel van gezond voedsel in combinatie met de juiste behandeling de patiënten sneller kunnen herstellen en hun ziekenhuisverblijf kan bekorten. (gepubliceerd door de media)

Wanneer de voeding in de juiste combinatie en gematigde hoeveelheid wordt gebruikt, zal zij de immuniteit en vitaliteit in ons lichaam versterken. Ons lichaam is uniek wat betreft zijn vermogen om te ontgiften en bijwerkingen veroorzaakt door andere medicaties te verminderen. De consumptie van positieve voeding speelt een voorname rol. Een juist dieet kan het lichaam helpen, om snel en efficiënt te herstellen. De resultaten zijn wetenschappelijk aangetoond en ik heb het mogen ervaren bij de uitoefening van Naturopathie. Hippocrates zei en ik citeer: “Alle ziekten zijn in wezen zelfreinigende verrichtingen van de Natuur. Geef me tijd en ik zal iedere ziekte genezen. Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. De Natuur geneest”.

In onze moderne samenleving hanteren mensen de slechte gewoonte ongezonde voeding te consumeren. Het zou geweldig zijn als mensen, wanneer zij te kampen hebben met lichamelijke ongemakken, positieve en gezonde voeding zouden gebruiken; hun herstel kan op deze manier worden bevorderd. Het eten van verkeerde voeding zal het lichaam letterlijk van de ene naar de andere ziekte leiden en de persoon in kwestie zal ten prooi vallen aan acute, chronische en/of destructieve ziekten; zodoende zal dit ons leven ellendig maken.

Het ziektebeeld van één van mijn patiënten afkomstig uit Zeeland verkeerde in een vergevorderd stadium van kanker. Zijn arts had hem verteld, dat hij nog maximaal 3 tot 4 weken te leven had. Hij leed aan acute pijnaanvallen en kreeg zware medicaties om deze te onderdrukken, echter zonder enkel effect. De medicijnen hadden een afschuwelijke uitwerking op hem; hij voelde zich constant misselijk en braakte zijn eten uit. Geconfronteerd met zijn miserabele lichamelijke conditie en dramatische levensprognose consulteerde hij mij en besloot de laatste strohalm, te weten behandeling via Naturopathie, vast te pakken. Ik schreef hem een dieet voor en zie, na 2 weken van behandeling en streng dieet verdween de pijn, voelde hij zich beter en kon hij voorts zeer lang over een prettige en evenwichtige gezondheid beschikken; een contradictio in terminis vergeleken met het oordeel van zijn arts. Zijn arts reageerde totaal verbouwereerd toen de patiënt hem na een maand bezocht. Zo’n geweldige vooruitgang paste niet in diens scenario. Verder was hij verrast door het feit dat zijn patiënt goed at, zonder misselijkheids- en braakklachten. Deze patiënt voelde zelfs dat hij in staat was te joggen. Toen hij na 8 maanden voor een onderzoek naar het ziekenhuis ging, waren de specialisten stomverbaasd, dat hij volledig op eigen kracht de kamer betrad! Voor hun ogen voltrok zich een mirakel in de gedaante van een patiënt, die zij al lang hadden afgeschreven.

Veel kankerpatiënten die mijn voorgeschreven dieet gevolgd hebben terwijl zij chemotherapie ondergingen, hadden geen gevoel meer van misselijkheid of braken. Dit bewijst dat een juist afgestemd dieet van essentieel belang is voor een patiënt die lijdt aan een bepaalde ziekte, ongeacht de ernst van het ziektebeeld. De maag is het uitgangspunt voor elke probleemanalyse waar aandacht aan besteed moet worden. Wanneer de maag goed functioneert, bestaat er geen reden van bezorgdheid.

In de voorbije twee decennia hebben gezondheidswetenschappers verkondigd dat het innemen van een bepaalde hoeveelheid calorieën een belangrijk deel van het dieet was. Nu hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond, dat niet calorieën het belangrijkste deel vormen, maar verse fruitsoorten, groenten, noten en granen; zij moeten een integraal deel zijn van ons dagelijks dieet. Zij concludeerden, dat een gezond dieet en gematigde eetgewoonten niet alleen ziekten op afstand houden, maar ook de levensverwachting van een mens verlengen. Zij deden research bij dieren en mensen; de resultaten hiervan werden gepubliceerd in de National Geographic Channel van januari 2003. Zij bevestigden hetzelfde zoals datgene, dat ik 20 jaar geleden al verkondigde. Een dieet bestaat niet enkel uit calorieën!

Wat men moet onthouden is:

 • Wanneer moet men eten?
 • Wat moet men eten?
 • Welke hoeveelheden moet men eten?
 • Welke specifieke combinaties van voedingsstoffen moet men eten?
 • Welke voedingsstoffen dient men te vermijden / niet te eten?

We kunnen honderden recepten bereiden die gezond, lekker en licht verteerbaar zijn of makkelijk opgenomen worden. Als iemand het calorie-principe zou volgen en veel “rijk voedsel” tot zich zou nemen, dan zou het lichaam slechts giftige stoffen aanmaken, die leiden tot indigestie en constipatie. Het is een bekend gegeven, dat het lichaam enige tijd zonder voedsel kan functioneren door alleen maar water te drinken; wanneer je dit doet, heeft het lichaam volledige rust nodig. Men kan dit alleen doen onder de supervisie van een deskundige dokter.

De mens kan niet worden vergeleken met een motor, in die zin, dat een motor operationeel kan worden gemaakt door hem brandstof te geven. Wanneer de brandstof op is, zal de motor automatisch stil vallen. De mens is een combinatie van drie vitale zaken: het lichaam, het denkvermogen en de geest. Voeding moet niet worden beschouwd als brandstof, om de “lichaamsmachine” aan te jagen. Zonder voeding zal de “lichaamsmachine” voor een tijdje nog “lopen” op de energie van de Natuur, zoals: lucht, aarde, water, ether en zonneschijn.

Als de natuurlijke voeding op de juiste wijze wordt bereid, noemen we het gezonde voeding of “sattvic voeding”. Deze voeding maakt geen toxines aan in ons lichaam, waardoor het lichaam ze gemakkelijk kan opnemen en verwerken. Ik geef hier een voorbeeld; 2 van mijn patiënten leden aan dezelfde ziekte; één at positieve voeding, de andere negatieve, “rajsic en tamasic voeding”. Zij volgden dezelfde medicaties en binnen 48 uur kon een aanzienlijk gunstig resultaat worden aangetoond bij die persoon, die positieve voeding toegediend kreeg. Deze patiënt herstelde snel en kon zijn medicaties direct terugbrengen. Toen ik deze ervaring aan senior artsen van medische universiteiten presenteerde, waren zij verbaasd!

Ons lichaam heeft de kracht, die vergelijkbaar is met een turbomotor: een wondermechanisme. Maar in tegenstelling tot de turbomotor is ons lichaammechanisme een geschenk van Moeder Natuur. Derhalve is natuurlijke genezing erg belangrijk voor het menselijk lichaam. Wanneer we een gezond lichaam hebben, kan het ons een harmonieuze levenswijze verschaffen en dit geschenk kan ons een gezond en gelukkig leven geven. Een gezonde eetwijze kan alle soorten van boosheid, depressie, spanning, angst, verhoogde bloeddruk, agressiviteit en pijn wegnemen.

De Natuur heeft een sterk helende kracht, zij geneest en geeft leven. Dieren bijvoorbeeld genezen zichzelf als zij ziek of gewond zijn. Instinctief stoppen ze met eten en misschien kauwen ze wat gras, drinken vers water, strekken zich uit, rusten en zorgen dat ze voldoende verse lucht en zon krijgen totdat de natuurlijke honger terugkeert. Op deze manier kan men zien, dat vasten ervoor zorgt, dat toxines uit het lichaam worden verwijderd en dat de natuurlijke honger herstelt, zodat iemand weer normaal kan eten. Als mensen ziek zijn, nemen ze grote hoeveelheden medicijnen of ondergaan een gecompliceerde behandelingsmethode in plaats van hun verkeerde eet- en leefgewoonten te onderzoeken. Zo kan het lichaam worden geteisterd door allerlei ziektesoorten. Het lichaam heeft zijn eigen natuurlijke kracht om de gezondheid te herstellen als we de principes van Moeder Natuur volgen. Bijna elke ziekte kan worden genezen door deze lichaamseigen, sterk helende kracht. Wij moeten verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid door het toepassen van een natuurlijke, holistische levenswijze, liever dan door te gaan met symptomen te behandelen door het slikken van medicijnen en het consumeren van de verkeerde voeding. Indien gewenst, kan medicatie voor een noodzakelijk doel worden ingezet, mits van korte duur. Wat we nu zien is dat medicijnen een heel leven lang als bijgerecht worden gebruikt.

Gebaseerd op de theorie van Dr. Andrew Tailor Still (1828 – 1917) is het lichaam het beste in staat zijn eigen remedies tegen ziekten en andere toxische situaties in te zetten, wanneer het zich in een normale structurele verhouding en zich in een gunstige omgeving bevindt en de geschikte voeding toegediend krijgt. Volgens mijn expertise kan dit worden bereikt door de zogenaamde hevige honger (“knagende honger”) en juiste voeding. Men moet zich niet laten leiden door de “knagende honger” geregisseerd door de klok, dat is een fout regime. In plaats daarvan moet men de spijsverteringsklok volgen. Ik bedoel hiermee, dat men de volgende maaltijd moet gebruiken nadat de vorige in zijn totaliteit is verteerd; dan zal het teken van “hevige honger” (“knagende honger”) worden gegeven. Het is wel vereist tussendoor water te drinken om het spijsverteringssysteem te reinigen en de vitale kracht te herstellen, die de hevige honger activeert.

Men moet slechts eten, nadat men heeft kunnen constateren of er voldoende kracht aanwezig is die het tot zich te nemen voedsel kan verteren. We moeten er zeker van zijn dat deze spijsverteringskracht kan worden benut, vooraleer de digestie is voltooid, dat wil zeggen dat de kracht niet op elk willekeurig moment onttrokken mag worden. Deze voorwaarde gaat vergezeld van een regel, die later in de juiste context zal worden uiteengezet. Als deze kracht wordt onttrokken, en dus niet beschikbaar is voor de spijsverteringsfunctie, zal de spijsvertering haar activiteiten staken met als gevolg maag- en darmstoornissen.

Als de hevige honger wordt gevoeld, zal de vitale levensenergie in ons systeem worden gecreëerd. Zij zal de toxines verwijderen en het lichaam zal de immuniteit afstemmen. Wanneer het lichaam de vitale kracht tot stand heeft gebracht, zal de preventieve werking van ons immuunsysteem worden versterkt en zal dit ziekten voorkomen. Wanneer het lichaam zijn spijsverteringskracht verliest, zal indigestie het gevolg zijn en het lichaam zal vervolgens toxine opslaan. De uitschakeling van onze vitale kracht zal onze immuniteitsgraad reduceren.

Hoe weten we, dat de kracht in ons lichaam voldoende is, om de maaltijd te verteren? Het antwoord is eenvoudig: door het gevoel van de natuurlijke, hevige honger! En als men zonder het gevoel van hevige honger eet, zal het de gezondheid benadelen. Mogelijkerwijs kan bij iemand nu de volgende vraag opborrelen: hoe handelt men bij personen, die al geruime tijd aan een ernstige en voortwoekerende ziekte lijden en bij diegenen, die eten zonder het hevige honger moment, ten einde hen te helpen weer gezond te worden?

Als het lichaam fragiel en vermoeid is of de geest verstoord, zal men de hevige honger niet aanvoelen. Mocht men desondanks eten, dan zal het in de vorm van toxines in het lichaam worden opgeslagen. Echte honger ontstaat alleen, als het lichaam goed is uitgerust en hersteld en het denkvermogen in rust en evenwicht en vrij van woelige en grillige stemmingen is. Alleen dan zal het op dit tijdstip genuttigde voedsel een nadelige gezondheid voorkomen.

Hongergebrek veroorzaakt indigestie, gasvorming en constipatie. In deze situatie verliest het lichaam zijn vitaliteit en zal het zijn functies niet behoorlijk kunnen uitvoeren, zodat er meer toxines, slijm en ander ziekteverwekkende stoffen in ons systeem ontstaan, die zullen leiden tot ziekten. In het verleden stelde de arts zijn patiënten tijdens een consultatie / onderzoek vier belangrijke vragen:

 • Heeft u een hevig hongergevoel?
 • Heeft u last van constipatie?
 • Welk voedsel heeft u vandaag gegeten?
 • Hoe is uw eetlust?

Waarom stelde de arts deze vragen? Zij wisten dat de bron voor dit probleem in de maag te vinden was. Omdat zij heel goed op de hoogte waren van het feit dat wanneer de patiënt geen last had van constipatie, hij een hevig hongergevoel bespeurde en het juiste medicijn in de juiste proportie op de juiste tijd in nam, het zeer wel mogelijk was, dat de patiënt zou herstellen en zich beter zou voelen en zijn medicijngebruik kon staken ten behoeve van totale genezing.

Ieder mens draagt de verantwoordelijkheid voor zijn fysische, mentale en emotionele welzijn. Tegenwoordig heeft men een ongezonde levenswijze geaccepteerd, men verzwakt op de een of andere manier zijn gezondheid, men wordt depressief en mentaal onstabiel. Een grote groep mensen gebruikt kruidenpreparaten, vitamine- en mineraalsupplementen en ondergaat homeopathische behandelingen. “Gezondheidsshoppen” bij speciale gezondheidswinkels die organische producten aanbieden, is in. Maar het blijft een feit dat zij, ondanks al deze dingen, nog steeds geen holistisch en normaal leven leiden. Zij gaan over op kruidenremedies zonder dat zij het lichaam voldoende tijd geven zich te ontgiften. En als de resultaten niet snel genoeg komen, verwijten zij de artsen dat zij hun niet snel genezen.

Wanneer het lichaam wordt gekweld door een destructieve ziekte, bevindt de Vitale Kracht zich in het lichaam op het laagste niveau. De desintegratie van weefsel begint en door het verlies van vitale, alkalische zouten, die de zuiverheid van het lichaam waarborgen en een positieve gezondheid in stand houden, hopen toxines zich in rap tempo op. Deze toxines bestaan hoofdzakelijk uit slijmachtige afvalstoffen, die van nature zuur zijn. Zij komen in de weefsels terecht en dringen door binnen ons gehele lichaam.

Er bestaan op grond van onze genetische erfenis veel verschillen in het menselijk lichaam. Bij de verandering van genen in ons lichaam speelt de mens een grote rol. Dit zal ook een verschil in de waarde van ons leven tot stand brengen. De eetgewoonten van onze voorvaderen speelden bij het ontstaan van de evolutie in de moderne mens een belangrijke rol. Deze veranderingen doen via een geleidelijke weg hun intrede evenwijdig aan de lichamelijke ontwikkeling via de eetgewoonten door de jaren heen. De consumptie van vegetarisch, niet vegetarisch en negatief voedsel speelt eveneens een belangrijke rol in ons lichaam. Als we negatief voedsel gebruiken, zal ons immuunsysteem verzwakken en zullen toxische stoffen in ons systeem worden opgeslagen, waardoor onze levensenergie zal verminderen en ons systeem een prooi wordt voor allerlei ziekten.

Anderzijds zal, indien we positief voedsel eten, ons lichaam het vermogen ontwikkelen, om alle toxische stoffen en obstakels te verwijderen. Een positief dieet zal in ons lichaam positief worden opgenomen en zal de reiniging van het bloed snel in werking zetten, om zo de productie van levensenergie te vergroten, die op haar beurt één van de meest dienende functies zal uitvoeren: de regeneratie van nieuwe cellen in ons lichaam.

Men hoeft geen geleerde te zijn om te weten, dat chronische ziekten categorisch met ons voedselgebruik en eetgewoonten zijn verbonden. Zo kunnen bijvoorbeeld zwaarlijvigheid, jicht en diabetes inzake hun ontstaan worden gerelateerd aan het fenomeen van te veel eten en met als voornaamste boosdoener: de excessieve absorptie van dierlijk voedsel en geraffineerde suiker (producten). Ook is het gepast om notitie te nemen van de omstandigheid, dat nier, lever- (zwelling van de lever) en hartkwalen maar al te vaak in verband worden gebracht met de traditionele consumptie van alcoholica, die op hun beurt weer de begeerte voor dierlijk voedsel en zeer gekruide gerechten creëren.

Het is niet langer meer een geheim, dat de gangbare ziekte bekend onder de naam slagaderlijke verkalking niet alleen wordt veroorzaakt door mentale opwinding en kwelling vanwege de “struggle for life”, maar vaak genoeg ook is terug te voeren op te veel eten en excessief alcoholgebruik, die voortijdig slijtage van hart- en bloedvaten opleveren. Ook worden we frequent geconfronteerd met gevallen van slagaderlijke verkalking veroorzaakt door excessief roken en velen betalen de straf voor dit genot met een vroegtijdige dood.

De weerstand tegen de ziekte, die zich in de vorm van crises openbaart, moet integendeel evenzeer patiënt en arts stimuleren in de behandeling te volharden. Het door de ziekte aangetaste weefsel verhardt dikwijls en wordt taai. Gelijk een beeldhouwer die besluit, naarmate de steen harder is waaruit hij zijn beeld moet uitbeitelen, nog vastberadener te werk gaat om gezicht, lichaamscontouren en expressie uit te houwen, zo moeten arts en patiënt onophoudelijk samenwerken met een vast voornemen de stoffelijke vorm en het lichaam opnieuw leven in te blazen in harmonie met de natuur; samen op weg naar herstel van de oorspronkelijke en normale toestand.

Ofschoon, natuurlijk, de naturopath de oorzaak van de ziekte en op welke wijze hij deze zal kunnen genezen zal nagaan, zal hij voornamelijk zijn behandelingsmethode primair baseren op de voedingskeuze. Dat betekent niet dat hij zijn aandacht uitsluitend hiertoe beperkt, echter hij zal zorgvuldig het effect hiervan op de patiënt van dag tot dag bestuderen. In een situatie met thuispatiënten worden deze observaties bijna onmogelijk. Hoewel we er natuurlijk van uitgaan dat de naturopath de methode grondig beheerst, staat en valt het concept met de vraag of de patiënt in staat en bereid is de voorschriften, zoals voeding en voedingswijzen, te volbrengen. En hier, het spijt me dit te zeggen, zal de naturopath vaak te maken krijgen met obstakels die het hem moeilijk, zo niet onmogelijk maken, het nodige te doen om de patiënt te genezen.

Ongekookt of rauw voedsel is van belang voor de ingewanden. Allereerst stimuleert het hen, herstelt traagheid van de darmen en chronische constipatie. Bovendien helpt het om de darmen van schadelijke bacteriën te zuiveren, zelfs in gevallen waar, (zoals bij veel geciviliseerde volkeren) deze zich in het systeem hebben genesteld en aldaar darmcatarre veroorzaken alsmede darmvergiftigingen. Deze vormen de bron voor kwalen, ziekten en storingen, die in andere lichaamsdelen optreden. In ongekookt, rauw voedsel, dat zijn origine dankt aan zonlicht en zonnewarmte, wordt de volle kracht van het gewas vastgehouden en komt ongeschonden in het menselijk systeem, zodat het zijn helende macht en kracht-herstellende vermogen tegen het ziekelijke en gestoorde organisme kan aanwenden.

De mensheid heeft veel natuurlijke hulpbronnen uitgeput en vernield en tegelijkertijd een geweldige industriële nijverheid ontwikkelt die schade veroorzaakt en vervuilt. We zijn ons terdege bewust van de ernstige gevolgen en mochten we volharden in dit stramien, dan zal er over een paar jaar voor de volgende generaties niets meer over zijn. Gelukkig is anderzijds het bewustzijnsniveau dermate alert en worden er initiatieven genomen om het milieu te beschermen en te redden en onze flora en fauna te herstellen. We promoten het gebruik van milieuvriendelijke producten en staan onvoorwaardelijk achter de implementatie van de 4 R’s voor een schoon ecosysteem: Refuse, Reduce, Reuse en Recycle. Indien een ieder deze principes naleeft, zal de komende generatie ons voor dit waardevolle geschenk buitengewoon erkentelijk zijn, te weten; een ziektevrij leven en een gezond milieu! Op deze plaats zeg ik in alle ernst, dat we nog steeds de tijd en de gelegenheid hebben de noodzakelijke stappen te maken om onze kinderen een beter milieu te geven; een gezond milieu. Maar wat hebben we aan een schoon milieu, als we zelf ongezond leven? Juist nu is de tijd rijp om voor onze leef- en eetgewoonten strenge voorzorgsmaatregelen te treffen. In feite hebben we onze gezondheid en ons welzijn in eigen hand!

We weten allemaal dat onze eetgewoonten al sinds onze geboorte niet de allerbeste zijn. Sinds onze jeugd eten we de voeding waaraan we gewend zijn. Het is niet makkelijk om dit op te geven; ook al weten we, diep in ons hart, dat bepaalde voedingsmiddelen slecht zijn voor onze gezondheid. Als we voedsel eten dat niet goed is voor ons lichaam, maar alleen voor ons gastronomisch plezier, slaat het lichaam dit voedsel op, tezamen met de medicijnen die men heeft geslikt. Dit verandert allemaal in afvalstoffen en die kunnen niet zonder inspanning uit het lichaam afgevoerd worden.

Goede voeding is makkelijk verteerbaar en makkelijk af te voeren uit ons systeem door het spijsverteringsstelsel. Het belangrijkste om hierbij te onthouden en om de beste resultaten uit de Naturopathie behandeling te krijgen, is dat het een paar maanden zal duren om het systeem te reinigen en te zuiveren. Als het lichaam tijdens de duur van de behandeling in balans komt, is het lichter en gezonder. De behandelde persoon ervaart al na een paar dagen de goede werking van de behandeling en een algeheel welzijn van het lichaam. Als deze persoon later weer ongezond eten tot zich neemt, zal hij heel sterk voelen dat hij te ver is gegaan met het eten van verkeerd voedsel. Zijn onderbewustzijn vertelt hem dat het nu genoeg is en hij zal dan ook stoppen met het slechte eten. Hij krijgt de behoefte om zijn lichaam weer te ontgiften en dat kan, zelfs zonder een Naturopath erbij te halen. Een Naturopathie behandeling is nodig als patiënten lijden aan chronische, acute of schadelijke ziekten. Zij ondergaan de behandeling onder toezicht van een gekwalificeerd Naturopath, totdat het lichaam in balans komt. Het is natuurlijk altijd aan te raden een reinigingsprogramma te volgen om ziekten te voorkomen, maar hiervoor is de intensieve behandeling niet nodig. Slechts enkele patiënten worden ziek tijdens het reinigingsprogramma, maar deze ziektekiemen waren al aanwezig in het lichaam zonder dat de patiënt zich daarvan bewust was. In dit geval is er een zekere mate van behandeling nodig.

Er zijn veel mensen, waaronder artsen, zakenlieden en politici die op jonge leeftijd hun levenswijze hebben veranderd door gezond te eten en te leven. Zij hebben een succesvolle carrière opgebouwd en leiden een harmonieus leven. Dit is het resultaat van positief eten en leven. Ik zou u vurig willen aansporen om over de status-quo van uw leven en levenswijze na te denken. Hoe zou u uw leven willen leiden? U kunt beginnen met een drastische gebruiksreductie van koffie, thee en melkproducten en deze te vervangen door de allerbeste drank …… zuiver water; kruidenthee, reformkoffie en verse sappen van verse fruitsoorten en groenten. Vermijd vette hoofdmaaltijden en vervang deze door veel verse fruitsoorten en vezelrijke groenten. Gecombineerd met noten, granen en bonen vergroten zij de voedingswaarde van ons eten. Zij vormen een optimale startbasis voor een gezonde eet- en leefwijze.

Ons lichaam beschikt over een natuurlijke kracht om zichzelf te genezen. Zoals ieder levend wezen de onafscheidelijk verbonden levenskracht heeft om zichzelf te genezen. Therapeutische maatregelen in Naturopathie bevatten een breed scala aan technieken, die op een dusdanige manier ontworpen zijn dat de voeding, [vers fruit, verse groenten, peulvruchten, erwten en bonen] terecht een kenmerkend dieet is. Vasten, dieet, hydrotherapie, kruiden, kompressen en oefeningen kunnen helpen het lichaam te ontspannen, te reactiveren, te verjongen, te herstellen, en het belangrijkste, het bevordert het persoonlijk werkingsvermogen van de mens. Een gewetensvolle Naturopath beschouwt het als een morele taak de patiënt uit te leggen waarom hij aan een bepaalde ziekte lijdt en wat hij er zelf aan kan doen om het niveau van zijn gezondheid te verbeteren en hoe hij geleidelijk aan zijn ongezonde manier van leven kan veranderen.

Hippocrates, V. Priesznitz, K. Schroth, Louis Kuhne, K.L. Sarma en H. Shelton onderwezen Naturopathie. Hun reeks van theorieën heeft mij inzicht gegeven in en kennis verschaft over deze wonderbaarlijke Naturopathie wetenschap en de gezondheidsfilosofie van Moeder Natuur. Theoretische en praktische kennis zijn erg belangrijk voor een succesvolle behandeling. Deze buitengewoon verbazingwekkende wetenschap, die eigenlijk een levenswijze is, heeft me in de afgelopen 35 jaar groot vertrouwen en succes gegeven om in veel delen van de wereld mensen te genezen. Naturopathie is op weg haar rechtmatige plaats in deze wereld te veroveren en kan terecht aanspraak maken op de grootschalige populariteit die haar ten deel valt.

Dr. R. Suresh Kumar